';

kapituła

Arkadiusz Żychliński

Arkadiusz Żychliński (1976) – filolog, tłumacz, fikcjoznawca. Dr hab., pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej UAM oraz jest członkiem zespołu Pracowni Pytań Granicznych w tej uczelni. Autor monografii na temat poetyki przekładu pisarstwa filozoficznego Heideggera Unterwegs zu einem Denker (2006), tomu esejów Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia) i monografii Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza), współredaktor zbioru interwencji krytycznych W sprawie Agambena (2010), antologii zbierającej wpływowe filozoficzne odczytania pisarstwa Kafki Nienasycenie (2011) oraz studiów krytycznoliterackich Powinowactwa Pessoi (2013) i Katedra Bolaño (2015).

kapituła

Joanna Bednarek

dr filozofii, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i współpracowniczka Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, publikowała m.in. w „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012) i „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (w przygotowaniu, 2016).

kapituła

Michał Warchala

Urodzony w Bielsku-Białej, mieszka w Warszawie, pracuje w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Człowiek krążący pomiędzy – nie tylko miastami, ale i dyscyplinami: formalnie dr socjologii, zajmuje się historią idei czyli... wszystkim, w tym literaturą. O tej ostatniej pisuje w Literaturze na świecie i Tekstach Drugich. Jest też stałym współpracownikiem gdańskiego Przeglądu Politycznego. Opublikował m.in. książkę Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda (2006). Tłumaczy eseistykę i teksty naukowe z angielskiego i francuskiego. Od paru lat interesuje się głównie tzw. postsekularnością, czyli tym, jak religia radzi sobie w świeckiej nowoczesności; przygotowuje książkę o postsekularnej myśli brytyjskiego i niemieckiego romantyzmu.

kapituła

Alina Świeściak

Pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Zajmuje się literaturą dwudziestowieczną i najnowszą. Autorka prac z tego zakresu, m.in. Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego (Kraków 2004), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2010), Lekcje nieobecności. Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010) (Mikołów 2010); redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”.

kapituła

Anna Kałuża

Anna Kałuża – zajmuje się krytyką literacką i historią literatury, przede wszystkim poezją XX i XXI wieku, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek o związkach między krytyką, poezją i estetyką. Ostatnio wydała m.in. Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (Mikołów 2011), Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci (Kraków 2015). Współprowadziła od 2008 do 2015 roku programy literacko-krytyczne w TVP Kultura: Czytelnia, Czytanie to awantura, Sztuka czytania, Cappuccino z książką. Jest członkinią Kapituły Nagrody im. Gombrowicza.

kapituła

Jakub Momro

Jakub Momro, filozof, literaturoznawca, tłumacz. Adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Autor książek; Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność (2010) oraz Widmontologie nowoczesności. Genezy (2014). Opracował, zredagował i przełożył pisma Philippe’a Lacoue-Labarthe’a. Laureat m.in. nagrody “Literatury na Świecie” w kategorii “Nowy Głos”

kapituła

Dr Kacper Bartczak

Poeta, amerykanista, krytyk, tłumacz poezji. Autor monografii poświęconej Johnowi Ashbery zatytułowanej In Search of Communication and Community: the Poetry of John Ashbery (Peter Lang, 2006) oraz tomu esejów rozwijających koncepcję poetyki pragmatystycznej, zatytułowanego Świat nie scalony (Biuro Literackie, 2009), za który otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”. Autor pięciu tomów poezji, z których dwa ostatnie to Przenicacy (WBPiCAK, 2013) i Wiersze organiczne (Dom Literatury w Łodzi, 2015). Dwukrotny stypendysta Fulbrighta, na Stanford University, gdzie współpracował z Richardem Rortym i Marjorie Perloff oraz na Princeton University, gdzie prowadził badania pod kierunkiem Aleksandra Nehamasa. Stypendysta Fundacji im. Tadeusza Kościuszki na Florida Atlantic University, gdzie prowadził badania we współpracy z Richardem Shustermanem. Tłumaczył takich poetów jak John Ashbery, Peter Gizzi, Rae Armantrout. Jego przekłady wierszy Petera Gizziego, wraz z przekładami Andrzeja Sosnowskiego, złożyły się na tom amerykańskiego poety zatytułowany Imitacja życia i inne wiersze (Instytut Mikołowski, 2013). Współpracuje na stałe z pismem Arterie w Łodzi. Mieszka i pracuje w Łodzi, w Instytucie Anglistyki UŁ, gdzie wykłada literaturę amerykańską.

kapituła

Zbigniew Kadłubek

Urodzony 22 stycznia w 1970 r. w Rybniku na Górnym Śląsku filolog klasyczny, komparatysta, pisarz, eseista. Kierownik Katedry Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu publikacji o dawnej i współczesnej kulturze Górnego Śląska. Opublikował dwie książki na temat teologii i poezji św. Piotra Damianiego, a także tłumaczył jego średniołacińskie wiersze. Z Aleksandrą Kunce wydał zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007). Publikuje także w śląskim języku regionalnym: fikcyjna proza pt. Listy z Rzymu (Katowice 2008, Kotórz Mały2012) oraz przekład Ajschylosa Prometeusza skowanego (Kotórz Mały 2013). Jego Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej (Katowice 2010, 2011) była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011. Ostatnio wydał powieść geopoetycką pt. Fado. Piosenka o duszy (Katowice 2015), w przygotowaniu książka pt. Bezbronne myśli. Eseje o Górnym Śląsku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V. w Berlinie i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies w Lizbonie, członek rady redakcji kwartalnika „Fabryka Silesia”.